ساختار سازمانیساختار سازمانی مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه تبریز :