نحوه پذیرش و تائید گواهی های پزشکی در مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه تبریز :