دفتر تلفن

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
1دکتر حسینساعیرئیس مرکز
2دکتر وحیدنامداریپزشک مسئول فنی مرکز
3دکتر شهلامحمودیپزشک معتمد
4دکتر احدصبورپزشک
5دکتر بهزادنیکزادپزشک
6هاجرحاتم زادهرئیس امور اداری
7زینبقلمیمسئول پذیرش
8فریباکوهیپرستار
9عیسیحاجی محمدیپرستار
10محمدمصطفائیمتصدی پذیرش