اسامی کارکنان

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلی
دکتر حسینساعیدکتری دندانپزشکی$column->staff_position_data[0]->Title
دکتر وحیدنامداریدکتری پزشکی$column->staff_position_data[0]->Title
دکتر شهلامحمودیدکتری پزشکی$column->staff_position_data[0]->Title
دکتر احدصبوردکتری پزشکی$column->staff_position_data[0]->Title
دکتر بهزادنیکزاددکتری پزشکی$column->staff_position_data[0]->Title
فریباکوهیکارشناس پرستاری$column->staff_position_data[0]->Title
عیسیحاجی محمدیکارشناس پرستاری$column->staff_position_data[0]->Title
مهندس هاجرحاتم زادهکارشناس علوم اجتماعی$column->staff_position_data[0]->Title
زینبقلمیکارشناس علوم تربیتی$column->staff_position_data[0]->Title
محمدمصطفاییدیپلم ریاضی$column->staff_position_data[0]->Title